сряда, 28 октомври 2009 г.

неделя, 23 август 2009 г.

КОНСПЕКТ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1. Грамотност. Понятие за начална грамотност
 2. Етапи на началното ограмотяване. Подготвителен етап
 3. Етапи на началното ограмотяване. Основен етап
 4. Методи на ограмотяване
 5. Подбор на метода за ограмотяване
 6. Звуковият аналитико-синтетичен метод в съвременния му вариант
 7. Технология на обучението по начално четене
 8. Технология на обучението по начално писане
 9. Уроците по начално четене
 10. Уроците по начално писане
 11. Комуникативно-речева насоченост на обучението по български език
 12. Цели на родноезиковото обучение в началното училище
 13. Учебното съдържание по български език в началния училищен период
 14. Упражнения за формиране на комуникативни умения и навици (Комуникативни упражнения)
 15. Упражнения за формиране на лингвистични умения и навици (Предкомуникативни упражнения)
 16. Упражнения за комплексно формиране на комуникативни и лингвистични умения и навици (Синтетични упражнения)
 17. Съвременният урок по български език в началното училище. Същност на урока
 18. Структура на урока по български език в началното училище
 19. Типове/Видове уроци по български език в началното училище
 20. Подготовка на урока по български език в началното училище
 21. Анализ на урока по български език в началното училище
 22. Урокът по литература в началното училище
 23. Митът в началното училище
 24. Фолклорът в началното училище. Фолклорна приказка
 25. Фолклорът в началното училище. Фолклорна песен
 26. Изучаване на художествен текст в началното училище. Авторът
 27. Подготовка за възприемане и разбиране на художествения текст
 28. Изучаване на жанровете на художествения текст. Епически текст
 29. Изучаване на жанровете на художествения текст. Стихотворения и поеми
 30. Изучаване на жанровете на художествения текст. Басня
Основна литература


 • М. Георгиева, Р. Йовева, Ст. Здравкова.  Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, 2005
 • Вълкова, Ст. Формиране на комуникативно-речеви умения в началното училище. С., 1996
 • Георгиева, Е. Езикова култура и езиково обучение. С., 1990
 • Георгиева, М. За ученическите устни и писмени текстове ІV - VІІІ клас (Опит за система). БЕЛ, 1993/2.
 • Георгиева, М. За системата от упражнения при комуникативно ориентираното родноезиково обучение. В: Български език и литература, 1992, №6
 • Георгиева, М. Обучението по български език в началното училище. Ш., 2002.
 • Георгиева, М. Обучението по български език в условия на билингвизъм. Ш., 2004.
 • Георгиева, М. Е. Добрева. Писмените ученически текстове. Репродуктивни текстове. С., 2001.
 • Георгиев, Н. Анализ на лирическа творба. С., 1985
 • Георгиев, Н. Българската народна песен. С., 1976
 • Добрева, Е., Ив. Савова. Проблеми на изграждането на текста. С., 1990.
 • Здравкова, Ст. За подобряване на обучението по писане (методически насоки). С., 1986
 • Здравкова, Ст. Ограмотяването на децата в първи клас. С., 1990
 • Здравкова, Ст. Методика на обучението по български език в началното училище. С., 1996
 • Йовева, Р. Изучаване на епическо произведение. В: Литература в средното училище. С., 1986
 • Йовева, Р. Методика на литературното образование.
 • Сотиров, П. Текстовите грешки в ученическите писмени работи. БЕЛ, 1990/2.
 • Ставрева, Л. Изучаване на текста като основна комуникативна единица. С., 1988.
 • Стефанова, Ст. Текстът като езикова и речева единица. БЕЛ, 1993/3.
 • Тенева, Т. Урокът по литература 1-12 клас. Ш., 2005
 • Пропп, В.Я. Морфология сказки. М. 1969
 • Уэллек Р., О. Уоррен. Теория литературы. М. 1978


ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА


 • Ангелова, Т. Формиране на комуникативно-речеви умения чрез изучаване на свръхфразовото единство. БЕЛ, 1989/1.
 • Васева, М. Формиране на правописни умения и навици (ІV – VІІІ клас). С., 1982.
 • Георгиева, М. Лексикално-тематичен подход в родноезиковото обучение. С., 1990.
 • Димчев, К., А. Петров. Анализ и редактиране на грешки, допускани в речевата среда на ученици (ІV – VІІ клас). БЕЛ, 1991/6.
 • Добрева, Е., Ив. Савова. Проблеми на изграждането на текста. С., 1990.
 • Добрева, Е., Ив. Савова. Система на свързаните с текста понятия в учебното съдържание по български език (ІV – VІІ клас). БЕЛ, 1988/3.
 • Добрева, Е. Защо обучението по роден език започва с понятието “текст”. БЕЛ, 1986/1.
 • Котова, И. и др. Развитие на речта. ІV – VІІ клас. С., 1983.
 • Кръстев, Б. Комуникативно-речевата насоченост в новите учебници по български език за ІV – VІІ клас на ЕСПУ. БЕЛ, 1988/2.
 • Савова, Ив. Нов подход към изречението в училищната програма. БЕЛ, 1987/3.
 • Ставрева, Л. Изучаване на текста като основна комуникативна единица. С., 1988.
 • Стефанова, Ст. Текстът като езикова и речева единица. БЕЛ, 1993/3.


Изпитът включва практическа част и теоретична част. Практическа - студентите формулират синтетично упражнение към текст.
Теоретична – студентите отговарят на 2 въпроса от конспекта.
Въз основа на успешно положен изпит и текущ контрол на студента се присъждат 12 кредита.

събота, 15 август 2009 г.

петък, 14 август 2009 г.

четвъртък, 2 юли 2009 г.

четвъртък, 18 юни 2009 г.

ПРАКТИКУМ ПО НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ


 1. Грамотност. Понятие за начална грамотност
 2. Етапи на началното ограмотяване. Подготвителен етап
 3. Етапи на началното ограмотяване. Основен етап
 4. Методи на ограмотяване
 5. Подбор на метода за ограмотяване
 6. Звуковият аналитико-синтетичен метод в съвременния му вариант
 7. Технология на обучението по начално четене
 8. Технология на обучението по начално писане
 9. Уроците по начално четене
 10. Уроците по начално писане

Литература
М. Георгиева, Р. Йовева, Ст. Здравкова.  Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, 2005
 • Вълкова, Ст. Формиране на комуникативно-речеви умения в началното училище. С., 1996
 • Георгиева, Е. Езикова култура и езиково обучение. С., 1990
 • Георгиева, М. За системата от упражнения при комуникативно ориентираното родноезиково обучение. В: Български език и литература, 1992, №6
 • Георгиева, М. Обучението по български език в началното училище. Ш., 2002.
 • Георгиева, М. Обучението по български език в условия на билингвизъм. Ш., 2004.
 • Здравкова, Ст. За подобряване на обучението по писане (методически насоки). С., 1986
 • Здравкова, Ст. Ограмотяването на децата в първи клас. С., 1990
 • Здравкова, Ст. Методика на обучението по български език в началното училище. С., 1996

събота, 16 май 2009 г.

Салата от въпроси

сряда, 29 април 2009 г.

сряда, 22 април 2009 г.

БрейнстормингС благодарност към госпожа Анелия Веждарова,
Второ основно училище "Д-р Петър Берон", гр.Шумен