четвъртък, 18 юни 2009 г.

ПРАКТИКУМ ПО НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ


 1. Грамотност. Понятие за начална грамотност
 2. Етапи на началното ограмотяване. Подготвителен етап
 3. Етапи на началното ограмотяване. Основен етап
 4. Методи на ограмотяване
 5. Подбор на метода за ограмотяване
 6. Звуковият аналитико-синтетичен метод в съвременния му вариант
 7. Технология на обучението по начално четене
 8. Технология на обучението по начално писане
 9. Уроците по начално четене
 10. Уроците по начално писане

Литература
М. Георгиева, Р. Йовева, Ст. Здравкова.  Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, 2005
 • Вълкова, Ст. Формиране на комуникативно-речеви умения в началното училище. С., 1996
 • Георгиева, Е. Езикова култура и езиково обучение. С., 1990
 • Георгиева, М. За системата от упражнения при комуникативно ориентираното родноезиково обучение. В: Български език и литература, 1992, №6
 • Георгиева, М. Обучението по български език в началното училище. Ш., 2002.
 • Георгиева, М. Обучението по български език в условия на билингвизъм. Ш., 2004.
 • Здравкова, Ст. За подобряване на обучението по писане (методически насоки). С., 1986
 • Здравкова, Ст. Ограмотяването на децата в първи клас. С., 1990
 • Здравкова, Ст. Методика на обучението по български език в началното училище. С., 1996